SPEAK UP
Let your voice be heard

แจ้งข้อร้องเรียนของท่าน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
screenshot

รายงานผ่านระบบเว็บ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อรายงานการละเมิด นโยบาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ผ่านระบบเว็บ

รายงานผ่านระบบโทรศัพท์

คลิ๊กที่นี่ เพื่อรายงานการละเมิด นโยบาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ผ่านระบบโทรศัพท์

นโยบาย การร้องเรียน

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่ นโยบาย การร้องเรียน,นโยบาย จรรยาบรรณและจริยธรรม , ข้อแนะนำเกี่ยวกับประกาศในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล

เว็บไซต์ร้องเรียนด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมภายในองค์กร

ความปลอดภัยถือเป็นข้อบังคับก่อนที่จะทำงานทุกอย่าง และต้องมั่นใจว่าไม่มีการละเมิด จรรยาบรรณของบริษัท ตามที่ระบุในนโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรม (COCE). หากท่านมีประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดนโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรม ท่านอาจรายงานผ่านระบบการร้องเรียน SPEAK UPคำร้องเรียนของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ

ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นบริการออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยระบบเข้ามาช่วยให้ผู้บริหารและพนักงาน สามารถทำงานร่วมกับการค้นหา จุดที่เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภายในสถานที่ทำงาน,โดยมีเป้าหมายในการสร้างสภาวะการทำงานที่ดี การรายงานสามารถทำได้โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รายงานและข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด

ในเบื้องต้น การรายงานการละเมิด นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมให้รายงานต่อผู้จัดการตามสายการบังคับบัญชาของท่าน หรือ กล่องร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น เราเข้าใจดีว่าในบางสถานะการณ์ การรายงานตามช่องทางดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม ดังนั้นหากท่านเผชิญกับสถานะการณ์ดังกล่าว การรายงานสามารถทำผ่านระบบรับข้อร้องเรียนได้

ระบบรับข้อร้องเรียนนี้มีไว้เพื่อรับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรม การรายงานในเรื่องเท็จโดยมีเจตนามุ่งร้ายถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

ระบบการรับข้อร้องเรียน จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลที่ได้รับจากรายงาน รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ถูกระบุในรายงาน กำหนดให้มีการแจ้งเงื่อนไขและผู้ที่รายงานยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น ท่านต้องให้ความยินยอมก่อนจึงจะสามารถส่งรายงานได้

และไม่ได้มีไว้เพื่อรับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และ ระบบไม่สามารถที่จะให้คำตอบหรือโต้ตอบ ได้อย่างทันที หากท่านมีเหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องเหตุฉุกเฉิน