TOYOTA TRANSPORT
| THAILAND

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ผู้นำด้านการขนส่งรถยนต์ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เราจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอทุกปีโดยยึดหลักการ"ปลอดภัยไว้ก่อน 24 ชั่วโมง"
ปี 0

ก่อตั้ง
24 ธันวาคม 2536

0 ล้าน

ทุนจดทะเบียน
50,000,000 ล้านบาท

0 คน

บุคลากร 215 คน

บริษัท

บริษัทร่วมขันส่ง 13

ผู้ถือหุ้น


Toyota Tsusho Thai Holdings Co.,Ltd
0%
Toyota Yuso Co.,Ltd
0%
สอบถามข้อมูล +66 (0) 38-578-125
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด